Ord og begreper som brukes i MAKS og i byggesak

Begrepslisten er utarbeidet og revidert av Arkitektbedriftene og MAKS-utvalget. Vær oppmerksom på at hvert arkitektkontor kan ha ulik praksis og ulik foreståelse av begrepene, så denne listen er ment som en veiledning og et utgangspunkt for å definere egen begrepsliste i foretaket.

Denne begrepsliste er MAKS-rutine 00-10

* = roller som har ansvar ihht. SAK og TEK


Roller

Ord/begrep Definisjon Kilde
* Ansvarlig kontrollerende (KTR)

Foretak som er ansvarlig for at prosjektering av bygge- og anleggstiltak kontrolleres. Kontroll av prosjektering kan forestås av ansvarlig prosjekterende som dokumentert egenkontroll eller som uavhengig kontroll av et eget foretak

* Ansvarlig prosjekterende (PRO)

All prosjektering skal gjøres av ansvarlig prosjekterende foretak. Prosjekterende foretak utarbeider blant annet tegninger av byggetiltaket og foretar dimensjonerende beregninger i henhold til plan- og bygningslovgivningen.

Ansvarlig saksbehandler/ prosjektleder (arkitekt)

Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av et prosjekteringsarbeid.

* Ansvarlig søker (SØK)

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker har en administrativ oppgave og skal blant annet koordinere prosjektet og påse at ansvarsoppgavene til foretakene blir ivaretatt. Bestemmelsen angir også nærmere hvilke oppgaver ansvarlig søker har som for eksempel å sende nabovarsel, motta merknader og påse at søknader inneholder nødvendige opplysninger.

BIM-ansvarlig

Ansvarlig for prosjektdefinerte modelleringsrutiner, og at det ellers modelleres etter kontorets gjeldende BIM-rutiner.

Fagansvarlig

Overordnet ansvar for at prosjektet er ihht. kontorets kvalitetskrav og følger TEK/ PBL.

Medarbeider

Arkitekt, teknisk tegner, ingeniør e.l. som jobber i et prosjekt og har delansvar for oppgaver i prosjektet

Oppdragsansvarlig (arkitekt)

Arkitekt med faglig og administrativt ansvar for oppfyllelse av prosjekteringskontrakt. Ved gruppekontrakt er det den i bedriften som har det samme ansvaret for oppfyllelse av arkitektkontorets del av gruppekontrakten. 

Prosjekteringsgruppe

Gruppe av arkitekt og rådgivende ingeniører som har felles kontrakt med oppdragsgiver, vanligvis med solidarisk ansvar, hvor det innbyrdes forholdet mellom gruppens medlemmer er regulert av en internavtale.

Prosjekteringsleder

Den som har faglig ledelse og administrativt ansvar for prosjekteringsgruppen/team

Prosjektleder (byggherre)

Administrativ leder for gjennomføringen av et prosjekt. Ansatt eller engasjert av byggherre for å ivareta hans interesser.

Prosjektsekretær

Har ansvar for dokumenthåndtering og forefallende oppgaver.

RIM (Rådgivende innen Miljø)

RIM (Rådgivende innen Miljø) er en rolle som forutsetter tverrfaglig kompetanse, ledererfaring samt bred kompetansen innen rollen PRO og SØK. Arbeidsoppgaver vil typisk være å kartlegge miljøutfordringer i prosjektet, lede og utarbeide prosjektets miljøplan, bistå med miljørelaterte problemstillinger underveis i prosjektet, gjennomføre opplærende og motiverende tiltak, oppfølgning og dokumentasjon av miljøplan mot tiltakshaver og myndigheter.

Ord og begreper

Ord/begrep Definisjon Kilde
Avfallsplan

Beskrivelse og redegjørelse for håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstype og -mengder.

Avvik

Mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav. Avvik må ikke forveksles med endring. Forskjellen ligger i at avvik oppstår pga. av en feil eller mangel, mens endring er resultat av en beslutning

NS-ISO 8402 + egen tekst
Byggsøk

ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker, driftes av DiBK.

Endring

Se ”prosjektendring”.

Ekstern kontroll

Kontroll som utføres i byggherrens regi, som utvidet kontrollog evt. som uavhengig kontroll

NS 8450
Feil

Mangel på oppfyllelse av krav for tiltenkt bruk.

NS-ISO 8402
Gjennomføringsplan

En samlet plan for gjennomføring av tiltaket, med synliggjøring av ansvarsområder, tiltaksklasser, ansvarlige foretak, gjennomføring av kontroll og ferdigstillelse av tiltaket

DiBK: Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10)
Forebyggende tiltak

Tiltak for å fjerne mulig årsak til avvik eller feil, eller tiltak som er egnet til å forhindre at avvik eller feil oppstår.

NS-EN ISO 9000:2005
Internkontroll

Egenkontroll utført av den, eller de, som har utført arbeidet som kontrolleres. Intern kontroll utført av foretaket som har gjort arbeidet som kontrolleres.

NS 8450
Kvalitetsplan

Dokument som beskriver den særegne praksis for å oppnå kvalitet, ressursene og rekkefølgen av aktiviteter som gjelder for et bestemt prosjekt

NS-ISO 8402
Kvalitetspolitikk

Organisasjonens overordnete hensikter og styring som angår kvalitet slik dette er uttrykt formelt av den øverste ledelsen

NS- EN ISO 9000:2005
Kvalitetsrevisjon

Systematisk og uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene.

Kvalitetssikring

Alle de pålagte og systematiske tiltak som er nødvendig for å få tilstrekkelig tiltro til at et produkt eller tjeneste vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet.

NS-ISO 8402
Kvalitetsstyring

Driftsmessige teknikker og aktiviteter som benyttes for å oppfylle krav til kvalitet, og for å oppnå økonomisk effektivitet.

NS-ISO 8402
Kontrollforetak

Foretak som utfører uavhengig kontroll på grunnlag av sentral godkjenning

Kvalitet

Helhet av egenskaper og kjennetegn et produkt eller en tjeneste har, vedrørende dets evne til å tilfredstille fastsatte krav eller behov som er antydet. Merknad 1: Behov som er antydet bør identifiseres og fastsettes.

NS-EN ISO 9000:2005
Partner

En av arkitektkontorets eiere.

Prosedyre

En prosedyre spesifiserer vanligvis hensikt og omfang av en aktivitet (scope): hva som skal gjøres, hvem skal gjøre det, når, hvor og hvordan det skal gjøres, hvilke materialer, utstyr og dokumentasjon som skal anvendes, hvordan det skal kontrolleres og registreres. Se rutine.

NS- EN ISO 9000:2005 (Egen oversettelse)
Prosjektdokumenter

Prosjektbeskrivelse, tegninger, skjemaer, tabeller og nødvendige bilag. De dokumenter som ligger til grunn for anbud eler avtale om utførelse. 

NS 3450
Prosjektmateriale

Alt materiale vedrørende prosjektet; prosjektdokumenter samt korrespondanse, referater, planer, beregninger, skisser, modeller etc. 

Prosjektendring

Endringer i forhold til inngåtte kontrakter eller avtaler, og som foretas etter avtale med de berørte parter etter at konsekvensene er blitt vurdert.

Rutine

Beskrevet adferd. Samlebegrep for instruks, prosedyre, fremgangsmåte.

Verifikasjon

Bekreftelse ved undersøkelse og fremlegg av bevis at spesifiserte krav er tilfredstilt.

ISO/DIS 8402. Egen oversettelse
Samsvarserklæring

Erklæring om at prosjektering eller utførelse er i samsvar med lovverk, -underlag og gitte forutsetninger.

Uavhengig kontroll

Kontroll utført av et annet foretak enn det foretaket som har utført arbeidet som kontrolleres, og der det stilles krav om at det skal være organisatorisk.

NS 8450