Byggesak

Navn Kort beskrivelse Fil/lenke
Søknad om rammetillatelse (2 trinn) Du kan velge å søke om rammetillatelse for det som skal bygges, og søke igangsettingstillatelse på et senere tidspunkt. Fordelen med dette kan være at du får avklart om kommunen vil tillate byggetiltaket, før du engasjerer foretak til å gjennomføre byggetiltaket. En rammesøknad krever erklæring om ansvarsrett. En byggesøknad kan deles i to deler. Først sendes i så fall en søknad om rammetillatelse som angir de ytre rammene for byggeprosjektet. Etter forskriftsbestemmelsen er dette forhold som for eksempel hva slags tiltak det gjelder, størrelsen, fasader, forholdet til kommunal plan og avklaring i forhold til naboene. Når rammetillatelse er gitt og et fagområde er ferdig prosjektert, kan det søkes om igangsettingstillatelse for fagområdet. Bakgrunnen for denne fremgangsmåten er et ønske om fleksible byggesaker. Det er altså ikke nødvendig at all prosjektering og alle ansvarlige foretak er avklart før søknaden sendes til kommunen.

Byggesaksforskriften § 6-4 har til hensikt å klargjøre grensene mellom saksbehandling/tilsyn og rammetillatelse/igangsettingstillatelse. Bestemmelsen er hjemlet i pbl. § 21-2 syvende ledd. Det følger av pbl. § 21-2 femte ledd at igangsettingstillatelsen kan deles opp i henholdsvis søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse (såkalt trinnvis søknadsbehandling). Rammetillatelse kan gis for forhold som ikke kreves avklart før i igangsettingstillatelsen. I forbindelse med rammetillatelsen foretas det i hovedsak en avklaring av om tiltaket i det hele tatt kan realiseres på det aktuelle sted i forhold til gjeldende arealplaner eller fremtidig ønsket arealdisponering samt de ytre og innvendige rammer for tiltaket, så som plassering, grunnforhold, høyde, avstand til nabogrenser, visuell utforming, grad av utnytting m.v.

Kravet til opplysninger som skal gis ved søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse er regulert i byggesaksforskriften § 5-4. Det vises til veiledning til denne bestemmelsen, og til Standard Norges Byggblankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak, og til Byggblankett 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon.
MAKS-rutine
Søknad om tillatelse i ett trinn En ett-trinns søknad er en komplett søknad om direkte igangsetting av tiltaket, jf plan- og bygningsloven § 21-2. En ett-trinns byggesøknad forutsetter at tiltaket er ferdig prosjektert. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at nabovarslingen er foretatt, at tiltaket er avklart med andre myndigheter og belagt med ansvar og kontroll. Arbeidene kan igangsettes når skriftlig tillatelse foreligger fra kommunen.
Nabovarsel Nabovarsel skal sendes naboer og gjenboere i forbindelse med en bygge- og/eller delesak , slik at de har mulighet til å uttale seg om tiltaket.
Søknad om igangsettingstillatelse (IG) Søknad om igangsettingstillatelse må være godkjent før man starter arbeidene når det søkes om rammetillatelse. Alle vilkår i rammetillatelsen må være oppfylt når man søker om igangsettingstillatelse. Søknad om igangsettingstillatelse krever søknad om ansvarsrett. MAKS-rutine
Søknad om endring av gitt tillatelse Det er mulig å søke om å få endret en tillatelse og en ansvarsrett som er gitt i henhold til en byggesøknad. MAKS-rutine
Søknad om midlertidig brukstillatelse Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. MAKS-rutine
Søknad om ferdigattest Ved nye søknadspliktige tiltak, stilles det krav om ferdigattest. Ferdigattesten utstedes av kommunen når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. MAKS-rutine

Andre ressurser

Tittel Kort beskrivelse Fil/lenke
Søknad om Arbeidstilsynets samtykke Oppføring av bygning og søknadspliktig arbeid i bygninger som brukes eller forventes brukt til virksomhet som faller inn under arbeidsmiljøloven, krever samtykke fra Arbeidstilsynet før arbeidet påbegynnes. Søknad til Arbeidstilsynet skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas. Arbeidsplasser og arbeidslokaler skal tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold. Gå til lenke
Sluttrapport med avfallsplan for nybygg Gjelder bygninger større enn 300 kvm bruksareal (BRA) eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd). Gå til lenke
Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving Gjelder søknadspliktig tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 berørt bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn (jf. TEK17 § 9-6). Denne blanketten skal også benyttes for tiltak hvor det både er nybygg og rehabilitering/riving. Avfallsplan skal foreligge i tiltaket. Sluttrapport skal vedlegges søknad om ferdigattest. Eventuell justert sluttrapport, inkludert mindre gjenstående mengder, skal oppbevares av ansvarlig søker og skal ikke sendes inn til kommunen (se veiledning til SAK § 8-1 fjerde ledd). Gå til lenke

Byggsøk fra DiBK fases ut

Dagens Byggsøk fra DiBK fases ut og vil bli erstattet med søknadsløsninger driftet i ulike fagsystem, blant annet MAKS. Det vil si at det ikke lenger vil være et sentralt nettsted å sende inn byggesøknader (dato ikke satt for når Byggsøk vil stenges). Flere kommuner vil kunne tilby løsninger for å sende inn byggesøknader. Arkitektbedriftene har fått tjenestekonsesjon for å utvikle en søknadsløsning, og vi vil dermed sørge for at alle landets arkitekter (med SØK-rollen) kan arbeide med- og sende inn byggesøknader til sine respektive kommuner.

Alt som sendes inn via en søknadsløsning (uavhengig av fagsystem) vil bli innsendt på samme standardisert format (bestemt av DiBK i prosjektet/tjenesteplattformen "Fellestjenester Bygg"). Det stilles samme krav (eller strengere krav) til påkrevde felter og verdier som i dag.

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning for bedrifter i byggenæringen. Bedrifter som er sentralt godkjent har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset deres aktivitet i byggenæringen.

Sentral godkjenning blir administrert av Direktoratet for byggkvalitet.  

Påkrevde vedlegg til søknaden:

  • Vitnemål, fagbrev eller annen dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekter som beskriver erfaringen, kompetansen og gjennomføringsevnen foretaket ditt har
  • Kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset de aktivitetene foretaket ditt søker godkjenning for
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket

Bruk av Infoland-komponenter

Du kan legge inn brukernavn og passord for foretakets Ambita/Infoland-bruker på "Min side" / tannhjulet. Når Infoland-komponentene blir tilgjengelig (november 2017), blir MAKS-brukeren automatisk logget inn, og kan deretter benytte muligheten for å benytte følgende tjenester:

  

  • Søke og velge eiendommer i kart
  • Velge nabolister i kart
  • Bestille kartprpdukter basert på utsnitt i kart
  • Gjennomføre ordre av Infolandprodukter (selve transaksjonen går gjennom Infoland)
  • Få oversikt over foretakets ordrehistorikk, samt produktene som er kjøpt slik at de kan brukes i kvalitetsplanen og/eller byggesøknader.

Alle henvendelser vedrørende Infolandprodukter må rettes til Ambitas kundesenter.

DiBK

DiBK står i dag ansvarlig for Byggsøk. Denne løsningen skal fases ut, som nevnt over. 

DiBK utvikler og forvalter tjensteplattformen "Fellestjenester Bygg". Formålet er å tilby en slags verktøykasse for at ulike fagsystem skal kunne benytte seg av et sett tjenester, samt bruke tjenestene på et standardisert format. Det betyr at f.eks alle byggesøknader må oppfylle samme krav til dataformat, påkrevde felter, avklaringer, vedleggstyper osv.

Altinn

All kommunikasjon fra SØK til andre foretak og/eller til/fra kommunen vil gå gjennom altInn. Det vil si at man må logge seg inn med sin personlige bruker for å kunne benytte innsendings- og meldingstjenester. Dersom du f.eks skal signere en byggesøknad, må du har denne rollen i altInn. Dersom du ikke har rettighet til å signere, kan du allikevel sende inn søknaden som en "kladd", og personen med signeringsrolle i foretaket, kan fullføre signeringen i altInn.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no